Tarieven fysiotherapie

Tarieven fysiotherapie

  • Fysiotherapeutisch consult (intake + onderzoek) 55,00 euro
  • Fysiotherapeutische behandeling (30 minuten) 42,50 euro
  • Toeslag voor behandeling aan huis 16,00 euro
  • Toeslag voor behandeling in inrichting 16,00 euro
  • Behandeling manuele therapie (30 minuten) 52,50 euro
  • Schriftelijke rapportage € 75,00.
  • Niet nagekomen afspraak 100%

 

Deze tarieven gelden voor:

  • Patiënten zonder (aanvullende) ziektekostenverzekering.
  • Patiënten van wie de zorgverzekeraar wel een contract met onze praktijk heeft afgesloten maar waarbij de kosten de maximale vergoeding overschrijden.

Betalingsvoorwaarden 

1. Het tarief geldt vanaf 1 januari 2024
2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij
het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de
voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt.
3. De declaraties dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de
genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum.
4. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het
restant daarvan de wettelijke rente en aanmaningskosten in rekening te brengen.
5. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de
incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten)
komen voor rekening van de cliënt.