Tarieven fysiotherapie

Tarieven fysiotherapie

 • Fysiotherapeutisch consult (intake + onderzoek) 44,00 euro
 • Fysiotherapeutische behandeling 33,00 euro
 • Toeslag voor behandeling aan huis 13,50 euro
 • Toeslag voor behandeling in inrichting 9,50 euro
 • Behandeling manuele therapie 44,00 euro
 • Rapportages 65,00 euro
 • Niet nagekomen afspraak 33,00 euro of 100%

 

Deze tarieven gelden voor cliënten die geen aanvullende verzekering hebben of van wie het aantal behandelingen dat vergoed wordt op de polis overschreden is.

Betalingsvoorwaarden 

 1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Wanneer de afspraak niet 24 uur voor de behandeling wordt afgezegd behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de ingeplande tijd in rekening te brengen bij de cliënt.
 1. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste verzekergegevens en het bijhouden van het aantal behandelingen die hij/zij genoten heeft gedurende het kalenderjaar. Indien het aantal behandelingen of het verzekerde bedrag wordt overschreden is de cliënt zelf aansprakelijk voor de gemaakte kosten en behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor om deze kosten in rekening te brengen bij de cliënt.
 1. De declaraties dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum.
 2. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente en aanmaningskosten in rekening te brengen.
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.